Dades del lloc web

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades :

Titular: Via 21 Solucions en TIC, S.L.
Direcció: Antoni Gaudí, 21-08188 Vallromanes
Telèfon: 93 572 96 80
Contacte (correu electrònic): correu@via21.cat

Dades registrals:
Registre mercantil de: Barcelona
Full: B-334224 Inscripció 2
Foli: 163
Volum: 38.754